Αγαπημένα βιντεάκια

Loading...
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ.
Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΟΜΩΣ, ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ.

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Τα νέα τεκμήρια διαβίωσης του 2012. Συγκριτικοί πίνακες με αυτά του 2011.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Τετραγωνικά μέτρα α' κατοικίας Αντικειμενική Δαπάνη 2012 Αντικειμενική δαπάνη  2011
Μέχρι 80 τ.μ. 40 € το τ.μ. 30 € το τ.μ.
81-120 τ.μ. 65 € το τ.μ. 50 € το τ.μ.
121-200 τ.μ. 110 € το τ.μ. 80 € το τ.μ.
201 - 300 τ.μ. 200 € το τ.μ. 150 € το τ.μ.
300 τ.μ. και άνω 400 € το τ.μ. 300 € το τ.μ.
βοηθητικοί χώροι 40 € το τ.μ.  

Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για μονοκατοικίες, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). Επίσης για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης  από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, προσαυξάνονται κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, που εκτιμάται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα μιας ή περισσοτέρων ιδιοκατοικούμενων ή μισθωμένων δευτερευουσών κατοικιών, καθώς και των βοηθητικών χώρων αυτών, ορίζεται στο ένα δεύτερο (1/2) της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση της κύριας κατοικίας.

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ι.Χ.

Κυβικά εκατοστά Ι.Χ. Αντικειμενική Δαπάνη 2012 Αντικειμενική δαπάνη  2011
Μέχρι 1.200 κ.ε. 4.000 € 3.000 €
1200 - 2.000  κ.ε. + 600 €/100 κ.ε. + 300 €/100 κ.ε.
2.000 - 3.000 κ.ε. + 900 €/100 κ.ε. + 500 €/100 κ.ε.
3.000 κ.ε. και άνω + 1200 €/100 κ.ε.

+ 700 €/100 κ.ε.

Τα παραπάνω ποσά ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης από κάθε αυτοκίνητο μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητα του, η οποία υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό ως εξής:

Από 5 έως 10 έτη:  30%                               Πάνω από 10 έτη: 50%

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ

 

Τετραγωνικά μέτρα  Αντικειμενική Δαπάνη 2012 Αντικειμενική δαπάνη  2011
0-60 160 € το τ.μ. 100 € το τ.μ.
60 και άνω 320 € το τ.μ. 200 € το τ.μ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ

Τετραγωνικά μέτρα  Αντικειμενική Δαπάνη 2012 Αντικειμενική δαπάνη  2011
0-60 320 € το τ.μ. 200 € το τ.μ.
60 και άνω 640 € το τ.μ. 400 € το τ.μ.

Μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη

Ολικό μήκος
 Αντικειμενική Δαπάνη 2012 Αντικειμενική δαπάνη  2011
Μέχρι 5 μέτρα 4.000 € 3.000 ευρώ
Πάνω από 5 μέτρα + 2.000 € το μέτρο 4.000 ευρώ

Μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη (ιστιοφόρα και μηχανοκίνητα) με χώρο ενδιαίτησης

Ολικό μήκος
 Αντικειμενική Δαπάνη 2012 Αντικειμενική δαπάνη  2011
Μέχρι 7 μέτρα 12.000 € 8.000 ευρώ
Πάνω από 7 μέτρα έως 10 μέτρα 3.000 €  ανά επιπλέον μέτρο μήκους +2.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους
Πάνω από 10 μέτρα έως 12 μέτρα 7.500 €  ανά επιπλέον μέτρο μήκους +5.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους
Πάνω από 12 μέτρα μέχρι 15 μέτρα 15.000 € ανά επιπλέον μέτρο μήκους +10.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους
Πάνω από 15 μέτρα έως 18 μέτρα 22.500 € ανά επιπλέον μέτρο μήκους +15.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους
Πάνω από 18 μέτρα έως 22 μέτρα 30.000 € ανά επιπλέον μέτρο μήκους +20.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους
Πάνω από 22 μέτρα 50.000 € ανά επιπλέον μέτρο μήκους +35.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους

Τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης αυτής της υποπερίπτωσης μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) προκειμένου για ιστιοφόρα σκάφη. Κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) μειώνεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη και για πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων "τρεχαντήρι", "βαρκαλάς", "πέραμα", "τσερνίκι" και "λίμπερτυ", που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.

Η τεκμαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητα του κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) έτη και μέχρι δέκα (10) έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και τριάντα τοις εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από δέκα (10) έτη.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1) Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών:  Μείωση ετησίων αντικειμενικών δαπανών κατά 30%

2) Αμφισβήτηση ετήσιου συνολικού ποσού αντικειμενικής δαπάνης

Το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειμενικής δαπάνης, που προσδιορίζεται σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες, μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από την πραγματική δαπάνη του φορολογουμένου και των μελών που τον βαρύνουν, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία.
Τέτοια περιστατικά συντρέχουν ιδίως στο πρόσωπο των υπόχρεων, οι οποίοι:

α) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις,

β) είναι φυλακισμένοι,

γ) νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική,

δ) είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα ανεργίας,

ε) συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω αποδεδειγμένης συμβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές,

στ) είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητα τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους και

ζ) προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώτερης βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική.

Οταν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές, ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τη δήλωση του και τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισμών και την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του φορολογουμένου και μειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειμενική δαπάνη, στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισμοί και τα αποδεικτικά στοιχεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου