Αγαπημένα βιντεάκια

Loading...
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ.
Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΟΜΩΣ, ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ.

Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2010

Μετατάξεις υπαλλήλων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων ενόψει Καλλικράτη

Με τη νέα εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου 45314 / 9-8-2010 το Υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζει ότι το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των καταργούμενων (αρ.280 παρ. VII, Ν. 3852/2010) Τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) των Κρατικών Περιφερειών, που υπηρετεί μόνο κατά την 01.01.2010 και κατέχει οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις κλάδων ή ειδικοτήτων τεχνικού ή γεωτεχνικού προσωπικού μετατάσσεται αυτοδικαίως σε υφιστάμενες ή ιδρυόμενες Τεχνικές Υπηρεσίες των δήμων της έδρας του αντίστοιχου Νομού ή σε άλλους δήμους όπου λειτουργούσαν οι καταργούμενες ΤΥΔΚ.
Η εγκύκλιος έχει ως εξής:
“ΘΕΜΑ: Μετατάξεις υπαλλήλων των ΤΥΔΚ σύμφωνα με το άρθρο 258 του Ν. 3852/2010
Σας γνωρίζουμε ότι, η στελέχωση των οικείων υπηρεσιών των δήμων γίνεται και με μετάταξη των υπαλλήλων των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 258 του Ν.3852/2010.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 258 του Ν. 3852/2010......
 « Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των καταργούμενων (αρ.280 παρ. VII, Ν. 3852/2010) Τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) των Κρατικών Περιφερειών, που υπηρετεί μόνο κατά την 01.01.2010 και κατέχει οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις κλάδων ή ειδικοτήτων τεχνικού ή γεωτεχνικού προσωπικού μετατάσσεται αυτοδικαίως σε υφιστάμενες ή ιδρυόμενες Τεχνικές Υπηρεσίες των δήμων της έδρας του αντίστοιχου Νομού ή σε άλλους δήμους όπου λειτουργούσαν οι καταργούμενες ΤΥΔΚ.
Εξαίρεση αποτελεί το προσωπικό της ΤΥΔΚ της Κρατική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το οποίο μετατάσσεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και εφαρμόζεται για τη μετάταξη των συγκεκριμένων υπαλλήλων το άρθρο 256 του Ν. 3852/2010.
- Θέσεις
Οι θέσεις που καλύπτουν είναι συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας.
- Διαδικασία
Για τη μετάταξη εκδίδεται Διαπιστωτική Πράξη του Γενικού Γραμματέα της Κρατικής Περιφέρειας , η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από 01/01/2011.
Επιπρόσθετα διευκρινίζεται ότι, οι μηχανικοί που υπηρετούν στις υπηρεσίες ΤΥΔΚ των υφιστάμενων Περιφερειών και μετατάσσονται σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, εξακολουθούν να επιβλέπουν και να φέρουν την ευθύνη της παρακολούθησης όλων των έργων που τους έχουν ανατεθεί εφόσον η υλοποίησή τους συνεχίζεται και υπέχουν υποχρέωσης παράδοσης- παραλαβής των εν λόγω έργων.
Διευκρινίζεται επίσης ότι, σε υπαλλήλους που υπηρετούν σε ΤΥΔΚ των περιφερειών και υπάρχει δέσμευση παραμονής για ορισμένο χρόνο, στην περίπτωση αυτή οι υπάλληλοι μετατάσσονται στον οικείο δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 258 του Ν.3852/2010, όπου και υποχρεούνται να παραμείνουν τουλάχιστον μέχρι την συμπλήρωση του προβλεπόμενου από τις σχετικές διατάξεις χρονικού διαστήματος.
Τέλος, όσοι υπάλληλοι έχουν κύρια τοποθέτηση στις ΤΥΔΚ και τους έχουν ανατεθεί παράλληλα καθήκοντα σε άλλη Διεύθυνση της Περιφέρειας, εμπίπτουν και αυτοί στην υποχρέωση μετάταξης σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και αφού προηγούμενα γίνει άρση των παράλληλων καθηκόντων.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περεταίρω διευκρίνιση.
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου