Αγαπημένα βιντεάκια

Loading...
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ.
Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΟΜΩΣ, ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ.

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

Ο δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει διαγωνισμό για “σύμβουλο” , ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει αποφανθεί σε παρόμοια περίπτωση ότι είναι παράνομο!

Στην ιστοσελίδα του δήμου Ηρακλείου είναι αναρτημένη εδώ και μερικές ημέρες προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ, με ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών την Πέμπτη 12-7-2012.  Μόνο που η προκήρυξη αυτή είναι ΠΕΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ, όπως έχει αποφασίσει ήδη για μια άλλη ΠΑΝΟΜΙΟΤΥΠΗ περίπτωση το ΕΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ!
Ας δούμε αναλυτικά τι λέει η προκήρυξη, και γιατί είναι παράνομη:
image
Αν διαβάσει κανείς την προκήρυξη του διαγωνισμού, θα δει ότι αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα και με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, είναι η παροχή τεχνικής υποστήριξης των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου για την ωρίμανση / υλοποίηση έργων, τα οποία είναι ενταγμένα ή πρόκειται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ. Στόχος είναι η υποστήριξη και η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου στις διαδικασίες ωρίμανσης / επίβλεψης / παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, διασφαλίζοντας την επιτάχυνση της υλοποίησης τους, την ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης, της παρακολούθησης και του αποτελέσματος της υλοποίησης, και την άμεση απορρόφηση των εγκεκριμένων κοινοτικών και εθνικών πόρων.”

“ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το αντικείμενο του παρόντος έργου περιλαμβάνει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε έργου, στα ακόλουθα στάδια:
Ωρίμανσης: σύνταξη χρηματοοικονομικών αναλύσεων για τα έργα που παράγουν έσοδα, προδιαγραφών προμηθειών και υπηρεσιών και τευχών δημοπράτησης, διαδικασίες αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων, έλεγχος πληρότητας-ωριμότητας προτεινόμενης πράξης.
Προετοιμασίας και υποβολής φακέλων προτάσεων πράξεων: σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή ΤΔΠΠ, κατάρτιση φακέλων απαιτούμενων στοιχείων.
• Ανάθεσης και συμβασιοποίησης των ενταγμένων πράξεων: διαδικασίες δημοπράτησης, προεγκρίσεις, κατάρτιση σχεδίου σύμβασης.
• Παρακολούθησης της υλοποίησης και ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων: σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων, δελτίων παρακολούθησης, δελτίων δαπανών, δηλώσεων ολοκλήρωσης, τροποποίηση πράξεων, διενέργεια ελέγχων, κατάρτιση φακέλων πράξεων και υποέργων, συνεργασία με διαχειριστική αρχή κλπ.
Επιπλέον στο αντικείμενο του παρόντος έργου περιλαμβάνεται η διαρκή, έγκαιρη και έγκυρη και ενημέρωση των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου για προσκλήσεις υποβολής προτάσεων συγχρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ.
Πρόκειται για εξειδικευμένες εργασίες που απαιτούν ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εμπειρία στην ωρίμανση, παρακολούθηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Το είδος αλλά και ο όγκος των εργασιών δεν είναι δυνατό να καλυφθεί από το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου.
Σκοπός του παρόντος έργου είναι η ενίσχυση της ποιότητας του σχεδιασμού, της ωρίμανσης, της παρακολούθησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των προς ένταξη και ενταγμένων έργων του Δήμου Ηρακλείου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία ολοκλήρωση τους και η άμεση και απρόσκοπτη απορρόφηση, αλλά και βέλτιστη αξιοποίηση των κοινοτικών και εθνικών πόρων.
Επιπρόσθετα, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση των διοικητικών και τεχνικών ικανοτήτων των στελεχών του Δήμου μέσα από την τακτική επικοινωνία και συνεργασία τους και τη μεταφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας κατά τη διάρκεια της εργασίας.”
Με λίγα λόγια, το  αντικείμενο που θα εκτελέσει ο “ανάδοχος” του διαγωνισμού είναι αυτό που εδώ και πολλά χρόνια, από τα  πρώτα κοινοτικά προγράμματα, ΕΚΤΕΛΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, αφού έχει καταφέρει να εντάξει μεγάλο αριθμό έργων στο Β’ και  Γ’ ΚΠΣ αλλά και στο ΕΣΠΑ, και έχει καταθέσει και πάρα πολλές προτάσεις τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο για χρηματοδότηση!!! 
Δεν είναι όμως μόνο αυτό, ότι δηλαδή τη δουλειά αυτή ήδη την εκτελούν με επιτυχία οι μηχανικοί του δήμου Ηρακλείου. Το σημαντικότερο είναι ότι ΤΟ ΕΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 113/2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 (ΣΤ ΔΙΑΚΟΠΩΝ) ΈΧΕΙ ΚΡΙΝΕΙ ΟΤΙ ΠΑΝΟΜΙΟΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ, ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΘΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΣΕΙ ΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ!
Στην απόφασή του αυτή το Ελεγκτικό Συνέδριο, ΑΡΝΕΊΤΑΙ να θεωρήσει ένταλμα που αφορούσε στην  καταβολή αμοιβής για την  εκτέλεση  της σύμβασης «παροχής υπηρεσιών για τη διαχειριστική παρακολούθηση πράξεων του Δήμου ΧΧΧ  που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ» (ακριβώς το ίδιο δηλαδή με το συγκεκριμένο διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών του δήμου Ηρακλείου!!!).  Στο σκεπτικό δέχεται ότι:
 • η οικεία σύμβαση υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας και ότι αν οι παρεχόμενες  υπηρεσίες θεωρηθούν  ως μίσθωση ανεξάρτητων υπηρεσιών, το μεν δεν προκύπτει το εξαιρετικό της υπηρεσίας αυτής ώστε να απαιτείται η προσφορά γνώσεων και ικανοτήτων από συγκεκριμένο επιστημονικό προσωπικό, το δε η ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως  επιστημονικό προσωπικό, αφού διαθέτει τίτλο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ενώ ο ΟΕΥ του Δήμου προβλέπει  επτά θέσεις ΠΕ1 Διοικητικών (Οικονομολόγων κ.λπ.) εκ των οποίων έχουν καλυφθεί οι έξι”.  Η σύμβαση λοιπόν υποκρύπτει εξαρτημένη σχέση εργασίας.
 • για την παροχή των άνω  υπηρεσιών,  ο άνω Δήμος  διέθετε την απαιτούμενη οργάνωση, καθόσον το μεν, όπως προκύπτει από τη διάρθρωση των Υπηρεσιών του Δήμου, αυτές ανάγονται  στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες του ήδη υπηρετούντος στο Δήμο προσωπικού και, συγκεκριμένα στο προσωπικό του αυτοτελούς γραφείου προγραμματισμού, οργάνωσης και πληροφορικής και του  τμήματος οικονομικών υπηρεσιών, το δε οι υπηρεσίες αυτές, όπως περιγράφονται στα οικεία συμβατικά τεύχη,  δεν απαιτούν, κατά τα διδάγματα τα κοινής πείρας,  ειδικές γνώσεις και εμπειρία, αλλά αντιθέτως συνιστούν συνήθεις εργασίες, δυνάμενες να εκτελεστούν από το υπάρχον προσωπικό του Δήμου, ενόψει και του ότι ο Δήμος δεν αποδεικνύει ότι το εν λόγω προσωπικό στερείται των αναγκαίων γνώσεων για την ολοκλήρωσή τους και, ως εκ τούτου, δεν δικαιολογείται η ανάθεσή της σε τρίτους και η διενέργεια πρόσθετων δαπανών. Επομένως, μη  νομίμως η παροχή των υπηρεσιών αυτών ανατέθηκε στην φερόμενη ως δικαιούχο του επίμαχου χρηματικού εντάλματος πληρωμής. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με όσα έγιναν προηγουμένως κρίθηκαν και έγιναν δεκτά, η εντελλόμενη με το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα δαπάνη δεν είναι νόμιμη και δεν πρέπει αυτό να θεωρηθεί”.
Είναι λοιπόν φανερό ότι ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ, ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΦΑΝΘΕΙ ΕΠΙ ΤΟΥΤΟΥ ΤΟ ΕΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΓΙΑΤΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ “ΠΡΟΧΕΙΡΟ”; 
Τα κίνητρα δεν τα γνωρίζω. Γνωρίζω όμως ότι αντιδήμαρχος του δήμου έχει τροφοδοτήσει στο παρελθόν δημοσιεύματα σχετικά με τον αριθμό των μηχανικών του δήμου, ότι είναι πολλοί και  δήθεν δεν έχουν αντικείμενο. Δεν μπορεί λοιπόν να δίνεις χρήματα εκτός δήμου επειδή δεν επαρκεί το προσωπικό σου, και από την άλλη να διαρρέεις ότι έχεις πλεονάζον προσωπικό. Κάτι “βρωμάει” στην υπόθεση.
Πάνω απ΄ όλα όμως, ο διαγωνισμός είναι ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ, ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ.  Εκτός αν ο αρμόδιος επίτροπος Ηρακλείου έχει τόση μεγάλη υποχρέωση στους τοπικούς άρχοντες, ώστε να εγκρίνει το διαγωνισμό και να θεωρήσει τα εντάλματα πληρωμής του αναδόχου, ενώ υπάρχει ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ για το αντίθετο. Ας ελπίσουμε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, και ότι όλα θα κυλίσουν ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ.
Σε κάθε περίπτωση, θα παρακολουθώ το θέμα. Ευτυχώς ο ΓΑΠ έκανε κι ένα καλό στη χώρα: ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ! Και όσο και να προσπαθούν να μας μπερδέψουν με τα εντάλματα πληρωμής, που αντί να τα αναρτούν ένα-ένα, τα αναρτούν κατά δεκάδες σε ένα έγγραφο, χωρίς ξεχωριστό αριθμό ανάρτησης, έχω εκπαιδευτεί πλέον στα κόλπα τους και μπορώ να τα “ανιχνεύω”!

1 σχόλιο:

 1. Αυτό που θέλει o Δήμος να κάνει , θα το κάνει .. χωρίς να υπολογίζει νομιμότητα..
  Εμπειρίες υπάρχουν πολλές .
  Μετά τον διαγωνισμό , ο Δήμος θα υπογράφει νομότυπη σύμβαση με τον ανάδοχο .
  Θα υλοποιηθούν οι εργασίες , θα εκδοθεί τιμολόγιο και θα παραληφτεί από το Δήμο.
  Ο Ανάδοχος θα εκδώσει διαταγή πληρωμής για την οποία η οικονομική επιτροπή θα αποφασίσει ότι δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα.
  Το τιμολόγιο σε λίγες μέρες έχει εξοφληθεί .
  Έργο παιγμένο πολλές φορές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή