Αγαπημένα βιντεάκια

Loading...
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ.
Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΟΜΩΣ, ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ.

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Πως υπολογίζονται τα μόρια για την εργασιακή εφεδρεία. Ολόκληρο το σχέδιο Π.Δ.

Κατατέθηκε προς Γνωμοδότηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού διατάγματος για την κατάταξη πλεονάζοντος προσωπικού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με αυτό,τα κριτήρια και η μοριοδότησή τους για υπαλλήλους Πανεπιστημιακής (ΠΕ) , Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) εκπαίδευσης έχουν ως εξής:

Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιαζόμενες με τον αριθμό είκοσι πέντε (25) για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ και με τον αριθμό είκοσι (20) για την κατηγορία ΔΕ.Δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών, σύμφωνα με το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα: σαράντα (40) μονάδες.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, όποιος έχει διδακτορικό δίπλωμα δικαιούται 150 μονάδες. Όσοι έχουν μεταπτυχιακό τίτλο ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, δικαιούται 100 μονάδες. Αν κάποιος διαθέτει όμως και διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο ή περισσότερα του ενός διδακτορικά διπλώματα ή μεταπτυχιακούς τίτλους, η βαθμολογία είναι αθροιστική, με μέγιστο όριο τις 200 μονάδες.

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου: είκοσι (20) μονάδες.

Γ. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

α) Για άριστη γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας: σαράντα (40) μονάδες, β) για πολύ καλή γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας: τριάντα (30) μονάδες, γ) για καλή γνώση γλώσσας της ευρωπαϊκής ένωσης : είκοσι (20) μονάδες, δ) για μέτρια γνώση γλώσσας της ευρωπαϊκής ένωσης: δέκα (10) μονάδες.

Για τον υπάλληλο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες, η βαθμολογία είναι αθροιστική, με μέγιστο όριο τις σαράντα (40) μονάδες.

Δ. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Χρόνος προϋπηρεσίας στο φορέα από τον οποίο προέρχεται ο υπάλληλος: είκοσι πέντε (25) μονάδες ανά έτος προϋπηρεσίας.

Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εμπειρία στον κλάδο/ειδικότητα έως πέντε (5) έτη: είκοσι (20) μονάδες ανά έτος εμπειρίας.

Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εμπειρία στον κλάδο/ειδικότητα έως πέντε (5) έτη: είκοσι (20) μονάδες ανά έτος εμπειρίας.

ΣΤ. ΗΛΙΚΙΑ

Για ηλικία από 21 έως 60 ετών: τέσσερις (4) μονάδες ανά έτος

Ζ. Οικογενειακή Κατάσταση:

Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας: εβδομήντα (70) μονάδες για κάθε τέκνο.

Πολύτεκνος ή Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας: εξήντα (60) μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του ή εξήντα (60) μονάδες για κάθε τέκνο της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του.

Αριθμός τέκνων: Τριάντα (30) μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα τέκνα του και με πενήντα (50) μονάδες για το τρίτο τέκνο.

Σε κάθε περίπτωση, προηγούνται του λοιπού πλεονάζοντος προσωπικού όλων των προαναφερθεισών κατηγοριών ανεξαρτήτως της συνολικής βαθμολογίας τους, κατά σειρά προτεραιότητας: (α) τα άτομα με αναπηρία 50% και άνω, (β) οι έχοντες σύζυγο ή την επιμέλεια τέκνου με αναπηρία τουλάχιστον 67% και (γ) ο ένας εκ των δύο συζύγων εφόσον και οι δύο χαρακτηρίζονται ως πλεονάζον προσωπικό.

ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΕ πάντως από τον υπουργό Εσωτερικών κο Χάρη Καστανίδη ότι  δεν υπάρχει θέμα εργασιακής εφεδρείας για τους εργαζόμενους στους δήμους και στις δημοτικές επιχειρήσεις, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί ο Πάρης Κουκουλόπουλος. Διευκρίνισε ωστόσο ότι θα γίνουν υποχρεωτικές μετατάξεις σε υπερχρεωμένους δήμους αλλά και σε δήμους με πλεονάζον προσωπικό, ακόμη και αν αυτοί δεν αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.

Για την μοριοδότηση των υπαλλήλων Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), αλλά και για κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη διαδικασία αξιολόγησης, δείτε ολόκληρο το σχέδιο του Π.Δ. παρακάτω:

Π.Δ. ΠΛΕΟΝΑΖΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου