Αγαπημένα βιντεάκια

Loading...
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ.
Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΟΜΩΣ, ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ.

Τρίτη, 24 Αυγούστου 2010

ΑΓΓΛΟ-ΚΡΗΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ (CRETAN – ENGLISH DICTIONARY)

Α
·         Αγλακώ: to run
·         Αίγα: the female goat
·         Αλάργο: far
·         Ανεμαζώνω: to collect
·         Ανεκουλουρίδα: a turnaround by radians
·         Ανεντρανίζω: to recover, to regain strength
·         Ανερούβαλος: a man without brains
·         Απίδι: pear
·         Αποκάμω: to finish
·         Άρκαλος: Cretan badger Melesmeles-  arcalus
·         Αρμηνεύω: to give advice
·         Αφορδακός: a frog
Β
·         Βαρήχνω: to be injured
·         Βιόλα: a flower, symbolizing beauty of a woman
·         Βολόσυρος: traditional threshing machine
·         Βοσκικό: graziers car. Usually it is a black car with shaded black windows, decorated  with saricki, dantela, huge polished rims, riding around playing Cretan Music.
·         Βούργια: rucksack, a backpack usually carried by shepherds

Γ
·         Γαζοντενέκα: galvanized tin can
·         Γιάντα: why
·         Γιαγέρνω: to return, to come buck
·         Γιαε: look
·         Γκρούβομαι: choke
·         Γλακώ: to run
·         Γραίνω: to throw water on something, to soak
·         Γρόθος: masturbation, the jerk
Δ
·         Διακονιάρης: the begger
·         Διαρμίζω: to tidy up
Ε
·         Εδά: now, currently
·         Εκιά: there
·         Εμπίτισε: finished, run out
·         Επαέ: here
Ζ
·         Ζάλο: the step
·         Ζάρα: owl
·         Οζό: the sheep
·         Ζυγώνω: looking for something, searching
Η
·         Ήντα: what
Θ
·         Θαρρώ: to think, believe
·         Θέρος: the summer harvest time
·         Θέτω: to go to sleep
·         Θυγατέρα: daughter
·         Θωρώ: to see
Κ
·         Καερέτι: tolerance/ help to
·         Κακοβολιά: rugged land/ trouble, problem
·         Καλλιά: better (comparative)
·         Καλιμέντο: progress, success, prosperity
·         Κανίσκι: gift, present usually given on weddings
·         Κάτης: male cat
·         Κατσούλι: the young cat
·         Καταλώ: to consume, to spend, to waste
·         Κατέχω ή κατέω: to know, o be familiar with
·         Κατσούλα: female cat
·         Καφάς: nape, the back of the neck
·         Κλουθώ: follow
·         Κολύμπα: pit hole, cavity filled with water
·         Κοπέλι (το): the human kid
·         Κοπελιά (η): the young women or the girl, the girlfriend
·         Κουλούκι (το): puppy, small dog
·         Κουτάλα (η): shoulder bone
·         Κουτουλώ: to hit with the forehead
·         Κουτελώνω: to come face to face with s.o.
·         Κουζουλός: schizophrenic, psychopath or otherwise crazy
·         Κουτσουνάρα: gutter
·         Κρούβομαι: to choke
·         Κεντώ: to be burned
Λ
·         Λαντουρώ ή λαντουρίζω: to sprinkle
·         Λιακόνι: a type of lizard
Μ
·         Μαγαρίζω: getting dirty
·         Μια΄ολιά: a little, a single drop of
·         Μισερώνομαι: get injured
·         Μολέρνω: let go
·         Μουρέλο: the little olive tree
·         Μπαντιλίκι: trick made with the car
·         Μπεντένι: sturdy wall
·         Μπέτης: chest
·         Μπίκα: edge, point
·         Μπιτόνι: an item used to save liquids
·         Μπουνταλάς: a stupid man
·         Μηνώ: to notify
Ν
·         Νογώ: to think of, to reckon
·         Νταγιαντίζω: to put up with, to endure
·         Ντακαρω: to start
·         Νταλώνω: make sth temporarily blind by light or sun reflections
·         Ντελόγω: instantly
·         Ντρέτα: on a straight line or level
·         Ντρετώνω: make something straight
Ξ
·         Ξαθέρι: exquisite, selected, the best part of sth
·         Ξαμώνω: to level a gun at somebody or something
·         Ξανοίγω: to look at something
·         Ξάσου: it’s up to you
·         Ξεκουρμουλώνω: to unroot the grape/ to destroy something
·         Ξεστελιώνω: to dismantle, to be shocked
·         Ξύγκι: fat
·         Ξετσιλαρώνω: dismantle
·         Ξέτελα: the end of sth
Ο
·         Όϊ: no
·         Όντες: when
·         Ορέγομαι: lust for
·         Όρνιθα: chicken
·         Ορτάκης: friend
·         Οψαργάς: last night
·         Οφτό: meat cooked next to strong fire in a traditional way
Π
·         Παντέρμος: good for saken
·         Παραστιά: fireplace
·         Παρασύρα: broom
·         Παράουρος: crazy
·         Πασπατεύγω: search
·         Πήδος: jump
·         Πόδας: foot, leg
·         Περασά: passage, path
·         Πεσκέσι: gift
·         Πέτσακας: highlander
·         Πουσουνίζω: buy
·         Πράμα: thing, nothing
·         Πυρόβολος: lighter
·         Πομάκρεμα: extension
Ρ
·         Ρίφι: little goat
·         Ρούκουνας: cornerstone
·         Ραχάτι: make myself convenient
Σ
·         Σάζω: to fix, to construct
·         Σεβντάς: love
·         Στιβάνι: traditional leather boot style
·         Σφαλίζω: to close
·         Σιμώνω: to come closer
·         Σιργουλεύω: to give advice
·         Σκαπέτι: tool for digging
·         Σκάρα: vulture
·         Σκλόπα: owl
·         Σκούλα: down, fether
·         Σύντεκνος: godfather
·         Συντηρώ: see to, attend
·         Συμισακό: share, having sth together with so else
Τ
·         Ταχυτέρου: tomorrow
·         Τέλι: wire
·         Τεσσεραεπιτέσσερα: a 4X4 car
·         Τράφος: wall or fence made of stones
·         Τσερτσέτο: knife
·         Τσίτα: fish bone
·         Τσαπράζι: small toothed curvy knife
·         Τσιγκάκι: metal bucket with holes to carry and drain the potassium of the grapes
·         Τσιμούλι: young shoot of plant brassica oleracea
·         Τσούρλα: steepy slope
·         Τραβάγια: trouble
Υ
·         Ύστερα: afterwards
Φ
·         Φάλι: belly button
·         Φαμέγιος: theservant
·         Φιλιότσος/α: godson/goddaughter
·         Φκαιραίνω: to empty, to fall down
Χ
·         Χαϊνης: rebel
·         Χάιλουξ: see
·         Χαχαλιά: handful
·         Χέρα: arm, hand
·         Χοχλιός: the snail
·         Χαχλακώ: to boil
Ψ
·         Ψακί: poison
·         Ψες: yesterday
·         Ψημιδευτός: ornate
Ω
·         Ώ: look

1 σχόλιο:

 1. Πολύ καλό...!!!

  Κώστας Λαμπρινίδης (όχι ανώνυμος, αλλά...)

  τα άλλα "υποβολή ως..." δεν

  τα "ακούω" ("αντιλαμβάνομαι; sense;") ή
  δε μ'ακούει ("μπορώ; being able")

  να συμπληρώσουμε στο λεξικό;)

  ΑπάντησηΔιαγραφή