Αγαπημένα βιντεάκια

Loading...
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ.
Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΟΜΩΣ, ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ.

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών του δήμου Ηρακλείου. Ολόκληρο το ΦΕΚ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, άρα και βρίσκεται σε ισχύ από τις 22 – 9 – 2011 ο ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Ο οργανισμός εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 436/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου,  γνωμοδότησε θετικά γι’ αυτόν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού Ηρακλείου με το υπ’ αριθμ. 4/12−07−2011 πρακτικό και τελικά δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2122 τέυχος Β στις 22 Σεπτεμβρίου 2011.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. Ηρακλείου (ΦΕΚ 2122Β 22.9.2011)

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
1. Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικού Έργου

α) Γραφείο Δημάρχου
β) Γραφείο Αντιδημάρχων
γ) Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας
2. Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών
α) Γραφείο Δικηγόρων
β) Γραμματεία
3. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων, Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
5. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας

α) Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Διοικητικής
Μέριμνας
β) Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης
ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
− Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης
1. Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης
2. Τμήμα Πιστοποίησης και Εφαρμογής Συστημάτων Ποιότητας – Αποτελεσματικότητας
3. Τμήμα Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Διαφάνειας
α) Γραφείο Επικοινωνιών και Δικτύων
β) Γραφείο Διαχείρισης Εξοπλισμού Πληροφορικής
γ) Γραφείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εφαρμογών
και Διαφάνειας
4. Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
− Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης
1. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
2. Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής και Αλιείας
3. Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
4. Τμήμα Περιβάλλοντος
5. Τμήμα Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου
6. Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
1. Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών
2. Τμήμα Τοπογραφικών − Πολεοδομικών Εφαρμογών
& Απαλλοτριώσεων
3. Τμήμα Οικοδομικών Αδειών και Ελέγχου
4. Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
5. Τμήμα Τεχνικού Αρχείου – Μηχανοργάνωσης – Εξυ−
πηρέτησης Πολιτών
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
− Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης
1. Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού και Ανακύκλωσης
2. Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών
3. Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων Καθαριότητας
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
− Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης
1. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής−Καινοτόμων Δράσεων − Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των δύο φύλων
2. Τμήμα Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα την 1η Δημοτική Κοινότητα
3. Τμήμα Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα την 2η Δημοτική Κοινότητα
4. Τμήμα Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα την 3η Δημοτική Κοινότητα
5.Τμήμα Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα την 4η Δημοτική Κοινότητα
6. Τμήμα Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ που  περιλαμβάνει τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
− Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης
1. Τμήμα Βικελαίας Βιβλιοθήκης
2. Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς − Εθελοντισμού − ΚΕΣΑΝ
3. Τμήμα Παιδείας και δια βίου μάθησης                                          4. Τμήμα Φύλαξης και Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων
5. Τμήμα Μουσικής Παιδείας
6. Τμήμα Τουρισμού
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
− Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης
1. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης − Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 1ης Δημοτικής Κοινότητας
− Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 2ης Δημοτικής Κοινότητας
− Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 3ης Δημοτικής Κοινότητας
− Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 4ης Δημοτικής Κοινότητας
2. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
3. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
4. Τμήμα Ληξιαρχείου
5. Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
α) Γραφείο Εθνικού Δημοτολογίου
β) Γραφείο Ιθαγένειας – Πολιτογράφησης
γ) Γραφείο Μητρώου Αρρένων − Στρατολογίας
6. Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
− Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης
1. Τμήμα Προϋπολογισμού
2. Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών
3. Τμήμα Διπλογραφικού
4. Τμήμα Ταμείου
5. Τμήμα Ελέγχου Προσόδων
6. Τμήμα ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού
7. Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας
8. Τμήμα Ταμειακής Βεβαίωσης – Εισπράξεων – Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης
9. Τμήμα Προμηθειών – Δημοπρασιών
10.Τμήμα Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων
11. Τμήμα Δημοτικών Κοιμητηρίων
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
1. Τμήμα Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης
− Τεχνικό Αρχείο
2. Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων
3. Τμήμα Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων
4. Τμήμα Έργων Υπαίθριων Χώρων
5. Τμήμα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών
6.Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων – Ενεργειακής
Διαχείρισης και Αδειοδοτήσεων
7. Τμήμα Προστασίας και Ανάδειξης Παλιάς Πόλης,
Οικιστικών Συνόλων και Ενετικών Τειχών
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
1. Τμήμα Συντονισμού & Διεκπεραίωσης Αιτημάτων
2. Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων
3. Τμήμα Οδοποιϊας
4. Τμήμα Συντήρησης Κοινόχρηστων Χώρων
5. Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης
6. Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
7. Γραφείο Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων
5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές
ενότητες:
1. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
2. Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
3. Τμήμα Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές/τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες μονάδες των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟ
1) Τμήμα ΚΕΠ – Διοικητικής Μέριμνας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
2) Τμήμα Κοινοτικής Φροντίδας−Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα την Νέα Αλικαρνασσό
α) Γραφείο Κοινοτικής Φροντίδας− Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα τον Άγιο Μύρωνα
β) Γραφείο Κοινοτικής Φροντίδας− Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα το Βενεράτο
γ) Γραφείο Κοινοτικής Φροντίδας− Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα τον Προφήτη Ηλία
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΥΡΩΝΑ
1) Τμήμα ΚΕΠ − Διοικητικής Μέριμνας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΒΕΝΕΡΑΤΟ
1) Τμήμα ΚΕΠ – Διοικητικής Μέριμνας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
1) Τμήμα ΚΕΠ − Διοικητικής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου