Αγαπημένα βιντεάκια

Loading...
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ.
Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΟΜΩΣ, ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ.

Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Βγήκε το πόρισμα των ελεγκτών δημοσίων έργων για το έργο της Παραλιακής Λεωφόρου στο δήμο Νέας Αλικαρνασσού.

Πριν από μερικές μέρες σας είχαμε αποκαλύψει μια δικαστική απόφαση, η οποία υποχρεώνει τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και το Δήμο Ηρακλείου Κρήτης να πληρώσουν στην κατασκευάστρια εταιρία την παραλιακής λεωφόρου από τον κόμβο του ΟΛΗ μέχρι τον κόμβο Κατσαμπά το ουκ ευκαταφρόνητο ποσό των 530.000,00 ευρώ, επειδή απλά οι επιβλέποντες του έργου παράλειψαν να ελέγξουν τον τελευταίο λογαριασμό του έργου!!!Στην ανάρτηση αυτή , είχαμε αναφερθεί στο γεγονός ότι μέχρι και επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης έχουν μπει και ελέγχουν το έργο διαμόρφωσης της παραλιακής λεωφόρου.
Σήμερα, η εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ του Ηρακλείου, φέρνει στο φως το πόρισμα των  επιθεωρητών δημοσίων έργων, σύμφωνα με το οποίο οι παραλήψεις και οι παρατυπίες ήταν κανόνας στο έργο που αφορά στο τμήμα που ανήκει στο Δήμο Νέας Αλικαρνασσού. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πόρισμα:
Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 1) Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού μη σύννομα  ενέκρινε τη μελέτη του έργου αφού:
-στη μελέτη του έργου δεν είχαν προβλεφθεί, η συναρμογή της παραλιακής λεωφόρου Νέας Αλικαρνασσού με την παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου καθώς και οι εκτεταμένες επεμβάσεις στην περιοχή της “ράμπας”
-δεν εξασφαλίστηκε προηγουμένως η απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για το υπόψη έργο
-δεν εκπονήθηκε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το υπόψη έργο
- δεν ελήφθη υπόψη το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 2003 (ΦΕΚ696/Δ/08/06/03), και το Σχέδιο Πόλης, το οποίο εγκρίθηκε με Π.Δ. (ΦΕΚ336/ΑΑΠ/01/08/07)
- δεν ελήφθη υπόψη το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 2009 (ΦΕΚ122/ΤΑΑ&ΠΘ/23-03-09) του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού
- δεν εξασφαλίστηκε προηγουμενως η παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
2) Η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης μη σύννομα δημοπράτησε το έργο αφού:
-στη μελέτη του έργου δεν είχαν προβλεφθεί η συναρμογή της παραλιακής λεωφόρου Νέας Αλικαρνασσού με την παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου καθώς και οι εκτεταμένες επεμβάσεις στην περιοχή της “ράμπας”
- η εγκεκριμένη μελέτη  δε συνοδευόταν από απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το υπόψη έργο
- η μελέτη δεν λάμβανε υπόψη το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 2003
- η μελέτη δεν λάμβανε υπόψη το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 2009 (ΦΕΚ122/ΤΑΑ&ΠΘ/23-03-09) του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού
- δεν εξασφαλίστηκε προηγουμενως η παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού
3) Η Διεύθυνση Δημοσίων Εργων της Περιφέρειας Κρήτης προέβη παράτυπα  στην τροποποίηση της συμβατικής μελέτης του έργου, χωρίς να τηρήσει τη διαδικασία που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 45 (σύμπραξη στην κατασκευή του μελετητή - πρόσθετες εγγυήσεις - ευθύνη) του Ν.3669/08
4) Η Διεύθυνση Δημοσίων Εργων της Περιφέρειας Κρήτης δεν ενημέρωσε - ως όφειλε- την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για την τροποποίηση της συμβατικής μελέτης και την υλοποίηση των πρόσθετων εργολαβιών
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΟΛΗ)
5) Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΟΛΗ ΑΕ αυθαίρετα εκτέλεσε το έργο αφού:
- στη μελέτη του έργου δεν είχαν προβλεφθεί, η συναρμογή της παραλιακής λεωφόρου Νέας Αλικαρνασσού με την παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου καθώς και οι εκτεταμένες επεμβάσεις στην περιοχή της “ράμπας”
- η εγκεκριμένη μελέτη δεν συνοδευόταν από απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) που να αφορά στον υπόψη έργο
- η εγκεκριμένη μελέτη δεν συνοδευόταν από Μελέτη Περιβαλλοντικών       Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το υπόψη έργο
- η μελέτη δεν λάμβανε υπόψη το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 2003
-δεν εξασφαλίστηκε προηγουμένως η παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού
6) Η αυθαίρετη παρέμβαση εκ μέρους του φορέα κατασκευής του έργου στο εγκεκριμένο ΓΠΣ, πραγματοποιήθηκε υπό την ανοχή του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού
7)  Για την υλοποίηση του εξεταζόμενου έργου υπεγράφη σύμβαση ύψους 741.861,66 ευρώ  (προ αναθεώρησης, απρόβλεπτων και ΦΠΑ). Αντίθετα, για την ολοκλήρωσή του το Δημόσιο επιβαρύνεται σημαντικά  αφού απαιτήθηκαν συμπληρωματικά  718.404,74 ευρώ (612.404,74+53.000,00χ2) ενώ εκκρεμεί η υλοποίηση του έργου: “Σύνδεση οδού Σεφέρη με παραλιακή οδό”, συνολικού προϋπολογισμού 655.000,00 ευρώ.
8) Η Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά παράβαση  των διατάξεων του άρθρου 46 (παρ. 2) και 48 (παρ. 10) του Ν.3669/08 δεν υποχρέωσε τον ανάδοχο στη σύνταξη τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος εργασιών μετά την χορήγηση της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου αλλά ούτε και εισηγήθηκε στην προϊστάμενη Αρχή τη χορήγηση πρόσθετης (3ης) παράτασης αν και ο ανάδοχος είχε υποβάλει (εμπρόθεσμα) σχετική αίτηση.
9) Ο προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας κατά παράβαση  του άρθρου 71 του Ν.3669/08, εξέδωσε βεβαίωση περάτωσης των εργασιών του έργου του στην οποία δεν αναφέρει αν οι εργασίες εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τις συμβατικές προδιαγραφές, καθώς και η ημερομηνία λήξης των εργασιών του έργου, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η τυχόν κατάπτωση ποινικών ρητρών για υπέρβαση της προθεσμίας κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.3669/08
10) Η Διευθύνουσα Υπηρεσία παρέβη συστηματικά τις διατάξεις των άρθρων 36 (Διοίκηση του έργου), 52 (επιμετρήσεις), 53 (λογαριασμοί - πιστοποιήσεις) του Ν.3669/08
11) Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν εξέδωσε - ως όφειλε  ειδική διαταγή για την αποκατάσταση υφιστάμενων κακοτεχνιών, ελλείψεων και αποκλίσεων από την εγκεκριμένη μελέτη κατά τις διατάξεις του άρθρου 60 (παρ.3) του Ν. 3669/08
12) Εγινε παράτυπη υποκατάσταση του αναδόχου  του εξεταζόμενου έργου από τον ανάδοχο του έργου: “Διαμόρφωση παραλιακής λεωφόρου λιμένος Ηρακλείου από κόμβο ΟΛΗ έως κόμβο Κατσαμπά” χωρίς να τηρηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 65 του Ν.3669/08 διαδικασία.
13) Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα έπρεπε να υποχρεώσει τον ανάδοχο να προσκομίσει τα αντίγραφα των τιμολογίων αγοράς των υλικών που πιστοποιήθηκαν με τον 2ο λογαριασμό, όπως προβλεπόταν από το άρθρο 6 (παρ.4) της ΕΣΥ
14) Δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι υλικών και εργασιών στο υπόψη έργο ιδιαίτερα στην περιοχή της “ράμπας”
15) Μέχρι σήμερα δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το ύψος της συνολικής δαπάνης του έργου αφού δεν έχουν συνταχθεί τα αντίστοιχα ΠΠΑΕ, δεν έχει συνταχθεί η τελική επιμέτρηση και δεν έχει διαχωριστεί πλήρως το αντικείμενο των επιμέρους εργολαβιών για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου
16) Δεν έχει υποβληθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία στον ανάδοχο η ειδική ποινική ρήτρα  όπως προβλέπεται από την παρ. 6 του άρθρου 52 (επιμετρήσεις) του Ν.3669/08 για τη μη εμπρόθεσμη υποβολή της τελικής επιμέτρησης.
17) Η τροποποίηση της συμβατικής μελέτης  σε συνδυασμό τις συνακόλουθες καθυστερήσεις, τον μη διακριτό ρόλο  των επιβλεπόντων μηχανικών στη διοίκηση του έργου καθώς και η κακή συνεργασία  μεταξύ της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και του αναδόχου, ήταν καταλυτικοί παράγοντες για την “εμπλοκή” του.
18) Για το έργο: “Σύνδεση οδού Σεφέρη με παραλιακή οδό”, δεν έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) και δεν έχει εκπονηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Όπως μπορεί να συμπεράνει κανείς, οι πρώτες ευθύνες πέφτουν σε υπηρεσιακούς παράγοντες, υπαλλήλους του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού, του ΟΛΗ και της Περιφέρειας Κρήτης. Ελπίζω όμως η δικαστική έρευνα να μη δει τόσο επιδερμικά το θέμα, γιατί οι υπάλληλοι αυτοί από κάποιον δέχτηκαν εντολές να πράξουν ως έπραξαν, έστω κι αν αυτές δεν υπάρχουν έγγραφες. Το έργο εκτελέστηκε στα τελειώματα του Γ’ ΚΠΣ, και προκειμένου να μη χαθούν χρηματοδοτήσεις, οι υπηρεσιακοί παράγοντες πιθανότατα πιέστηκαν αφόρητα από πολιτικούς προϊσταμένους για να “παραλείψουν” κάποια στάδια αδειοδοτήσεων. Αυτό όμως δεν τους κάνει αυτόματα άμοιρους ευθυνών, αφού θα μπορούσαν εγγράφως και αυτοί να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους (και μετά φυσικά να ψάχνουν για νέα δουλειά…).
Η κύρια ευθύνη όμως είναι πολιτική, και καλά θα κάνουν ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, και πολύ περισσότερο όμως Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ , ΝΑ ΡΙΞΟΥΝ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ: ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ. Όποιος έχει στοιχειώδη γνώση και εμπειρία από το πως διοικούνται οι δήμοι, και πως λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο, αυτομάτως μπορεί να αντιληφθεί ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες ούτε καν αναπνέουν αν δεν δώσουν εντολή οι πολιτικοί προϊστάμενοι.
ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΓΚΑΖΕΙΣ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ!!!
Και κλείνω με την αγαπημένη φράση των πολιτικών, που δείχνει σε όλο το μεγαλείο την υποκρισία που τους διακρίνει: ελπίζω να χυθεί άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση, και να πληρώσουν όχι μόνο οι εκτελούντες τις παράνομες πράξεις, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΗΘΙΚΟΙ ΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ΑΥΤΩΝ.
το άρθρο συντάχθηκε με πληροφορίες από το cretalive.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου